Contact Us

Department chair: Lei Ruipeng

lxp73615@163.com

Undergraduate Vice-Chair: Liao Xiaowei

xwliao@hust.edu.cn

Graduate Vice-Chair: Zhang Jianhua

sophiahust@126.com

Undergraduate Program Administrator: Dai Weiyou

2537127512@qq.com

87542403

Graduate Program Administrator: Chen Zhaohui

877647732@qq.com

87542403

Main office: RM 416, East No 5 Building, Huazhong University of Science and Technology, 1037

Luoyu Rd. Wuhan 430074, P.R. China